ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Experimental Kit of Nuclear Medicine Imaging Simulator Using Infrared
การพัฒนาชุดทดลองอุปกรณ์จำลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยการใช้แสงอินฟราเรด
2563
1
131,400 บาท
คณะรังสีเทคนิค