ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดทดลองเรื่องคาน โมเมนต์ และความตึงผิว
2549
2
32,400 บาท
คณะวิทยาศาสตร์