ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การศึกษารูปแบบการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 19,500
2547-2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฟิสิกส์ทั่วไป 1 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 3,500
2549-2 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องคาน โมเมนต์ และความตึงผิว กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 32,400
2550-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กนิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 43,200
2563-1 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา PHY132: ฟิสิกส์ทั่วไปในภาวะนิวนอร์มัล กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 31,200