ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Satisfaction of Online Learning Management of PHY 132: General Physics Course in New Normal Conditions
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา PHY132: ฟิสิกส์ทั่วไปในภาวะนิวนอร์มัล
2563
1
31,200 บาท
คณะวิทยาศาสตร์