ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การศึกษารูปแบบการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 19,500
2547-1 การปรับปรุงแบบและเทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร อังสนา โยธินารักษ์ 16,000
2547-1 การพัฒนาทักษะการสอน โดยวิธีการบูรณาการสำหรับอาจารย์ผู้ช่วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำราญ แสงเดือนฉาย 6,000
2547-1 การสอนวิชาบัญชีชั้นสูง 2 หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วันฤดี สุขสงวน 15,000
2547-1 การสอนแบบกรณีศึกษาปัญหาผู้ป่วยเป็นพื้นฐานวิจัยแบบ PBL ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ 12,000
2547-1 ผลการสอนวิชากลศาสตร์โดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต พยนต์ โยธินธีระชัย 5,400
2547-1 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าด้วยเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม พงษ์ศิลป์ แก้วรัตนศรีโพธิ์ 29,600
2547-1 การพัฒนากรณีศึกษาสำหรับการสอนวิชาทางการบัญชี นิ่มนวล เขียวรัตน์ 30,000
2547-1 แก้ปัญหาด้วยการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการเรียนที่เหมาะสม รวมพร มณีโรจน์ 8,000
2547-1 การจัดทำปทานุกรมศัพท์หมวดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสไทย สุดาญา ออประยูร 8,000
2547-1 การวิจัยชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Research based learning ในวิชา BTH 352 เคมีสิ่งแวดล้อม เบ็ญจรัก วายุภาพ 7,500
2548-1 การพัฒนาการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันประเสริฐ 19,000
2548-1 การพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม โดยใช้โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด 5,600
2548-2 ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการทำงานเป็นทีมของนศ.พยาบาล มนสภรณ์ วิทูรเมธา 19,740
2548-2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาการพยาบาลและวัยรุ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ศิริพร ศรีวิชัย 22,360
2548-2 การรับรู้ประสบการณ์การเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติของ น.ศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.รังสิต ปาริชาติ เทวพิทักษ์ 37,600
2548-2 พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการดูงานจากสถานประกอบการสื่อ สำหรับ น.ศ.รายวิชา RTV490 การบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศน์ฯ ม.รังสิต วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์ 11,915
2548-3 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาเทคนิคพื้นฐานสำหรับเทคนิคการแพทย์ 10,015
2548-3 การศึกษาความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบัญชี กรณีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 33,500
2551-2 การประยุกต์วิธีการสอน PBL (Problem Based Learning) กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต: กรณีศึกษา 7,600
2551-2 แนวทางรณรงค์การใช้ภาษาไทยในรายวิชาการเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 10,200
2551-2 การสร้าง e-Learning รายวิชาอุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น หลักสูตรมหาวิทยาลัยรังสิต 27,200
2551-2 กลยุทธ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันด้วยวิธีสอนหลายรูปแบบ 9,940
2551-2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างวิธีการเรียนการสอนแบบการใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ และการไม่ใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ของมัลคัมโนลส์ในการเรียนรู้วิชาชีพด้านธุรกิจการบินของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 9,000
2552-3 รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในรายวิชา COM317 การวิจัยการสื่อสาร ผศ. ฐิติ วิทยะสรณะ 8,600
2552-3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองก่อนเป็นนักบินฝึกหัดของนักศึกษาสถาบันการบิน พล. อ. ท. พูนลาภ เอี่ยมเจริญ 7,600
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การฟัง อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง 8,200
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูด อาจารย์สุกัลยา วงศ์ชมบุญ 8,200
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การเขียนจดหมาย อาจารย์สุรางศรี วิเศษ 8,200
2553-2 ผลของการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา รายวิชา FRN302 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ ดร. สุดาญา ออประยูร 14,520
2555-1 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต ดร. นิภา กิมสูงเนิน 29,660
2555-2 การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่รับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 29,660
2555-2 ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษในรายวิชา RTV 381: เทคนิคการแสดงทางโทรทัศน์ อาจารย์เธียรชัย อิศรเดช 28,000
2555-3 การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา RSU 101 ธรรมาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยรังสิต ดร. กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ 53,800
2555-3 ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการให้บริการสังคมในรายวิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 38,800
2557-1 ผลการใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สุวรีย์ เพชรแต่ง 32,240
2557-1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการประเมินความก้าวหน้า และการให้ข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษา รายวิชา BNS 281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ผศ. ดร. รัชนี นามจันทรา 32,600
2557-2 แนวทางในการผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัลจากทัศนะของนักวิชาชีพเพื่อการปรับตัวของนักศึกษา รายวิชา ADS 359: การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานโฆษณา อาจารย์ณัฐศรชัย พรเอี่ยม 30,500
2557-2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่นเรื่องโดยการใช้สื่อนิทานอีสป สำหรับนักศึกษารายวิชา PAC 336: การกำกับละคร อาจารย์พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข 28,960
2558-1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา MMD 334: การผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่องานมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบบุคลิกภาพตัวละครในงานแอนิเมชั่น 2 มิติ อาจารย์สำราญ แสงเดือนฉาย 50,800
2558-1 การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชา ITE 495: สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมการเรียนรู้ ผศ. ดร. โกวิท รพีพิศาล 30,000
2558-2 การศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาที่สองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์วรพล มหาแก้ว 29,200
2558-2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการอ่านภาษาไทยกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร. รีเบคกา เว็บ 35,600
2559-1 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สุวรีย์ เพชรแต่ง 40,900
2559-2 ศาสตร์การสอนของนบีมุฮัมมัด: ศาสนทูตแห่งอิสลามที่มีผลทางจิตวิญญาณต่อมนุษยชาติ ผศ. ดร. วิศรุต เลาะวิถี 43,000
2560-2 ผลของการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุนที่มีต่อความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียนและทัศนคติต่อการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์วรพล มหาแก้ว 36,300
2563-1 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา PHY132: ฟิสิกส์ทั่วไปในภาวะนิวนอร์มัล กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 31,200
2563-1 ประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม 37,000
2563-1 การพัฒนาชุดการสอนสำหรับนักศึกษาในรายวิชา CHN 354 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว 32,000
2563-1 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชิดชไม วิสุตกุล 43,100