ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการดูงานจากสถานประกอบการสื่อ สำหรับ น.ศ.รายวิชา RTV490 การบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศน์ฯ ม.รังสิต
2548
2
11,915 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์