ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2548-2 ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการทำงานเป็นทีมของนศ.พยาบาล มนสภรณ์ วิทูรเมธา 19,740
2548-2 พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการดูงานจากสถานประกอบการสื่อ สำหรับ น.ศ.รายวิชา RTV490 การบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศน์ฯ ม.รังสิต วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์ 11,915
2552-3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองก่อนเป็นนักบินฝึกหัดของนักศึกษาสถาบันการบิน พล. อ. ท. พูนลาภ เอี่ยมเจริญ 7,600
2555-2 การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่รับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 29,660
2555-2 ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษในรายวิชา RTV 381: เทคนิคการแสดงทางโทรทัศน์ อาจารย์เธียรชัย อิศรเดช 28,000
2555-3 การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา RSU 101 ธรรมาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยรังสิต ดร. กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ 53,800
2555-3 ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการให้บริการสังคมในรายวิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 38,800
2557-1 ผลการใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สุวรีย์ เพชรแต่ง 32,240
2557-2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่นเรื่องโดยการใช้สื่อนิทานอีสป สำหรับนักศึกษารายวิชา PAC 336: การกำกับละคร อาจารย์พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข 28,960
2558-1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา MMD 334: การผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่องานมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบบุคลิกภาพตัวละครในงานแอนิเมชั่น 2 มิติ อาจารย์สำราญ แสงเดือนฉาย 50,800
2558-1 การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชา ITE 495: สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมการเรียนรู้ ผศ. ดร. โกวิท รพีพิศาล 30,000
2563-1 ประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม 37,000