ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Teaching Model of ITE 495: Seminar in Information Technology through Game-Based Learning
การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชา ITE 495: สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมการเรียนรู้
2558
1
30,000 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ