ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2558-1 การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชา ITE 495: สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมการเรียนรู้ ผศ. ดร. โกวิท รพีพิศาล 30,000