ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Theme Conceptualizing Skill through Aesop’s Fables in PAC 336: Play Directing
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่นเรื่องโดยการใช้สื่อนิทานอีสป สำหรับนักศึกษารายวิชา PAC 336: การกำกับละคร
2557
2
28,960 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์