ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการทำงานเป็นทีมของนศ.พยาบาล
2548
2
19,740 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์