ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การพัฒนารูปแบบการจัดทำผลงานวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาล มนสภรณ์ วิทูรเมธา 13,200
2548-2 ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการทำงานเป็นทีมของนศ.พยาบาล มนสภรณ์ วิทูรเมธา 19,740