ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการให้บริการสังคมในรายวิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยรังสิต
2555
3
38,800 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์