ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Preparatory Activities for Community Health Practice toward Learning Achievement of Nursing Students, Rangsit University
ผลการใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2557
1
32,240 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์