ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา MMD 334: การผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่องานมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบบุคลิกภาพตัวละครในงานแอนิเมชั่น 2 มิติ
2558
1
50,800 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์