ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Feasibility of Digital Advertising Media Production in Perception of Professionals as Serving Student’s Preparation in ADS 359: Electronic Media Production for Advertising
แนวทางในการผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัลจากทัศนะของนักวิชาชีพเพื่อการปรับตัวของนักศึกษา รายวิชา ADS 359: การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานโฆษณา
2557
2
30,500 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์