ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2557-2 แนวทางในการผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัลจากทัศนะของนักวิชาชีพเพื่อการปรับตัวของนักศึกษา รายวิชา ADS 359: การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานโฆษณา อาจารย์ณัฐศรชัย พรเอี่ยม 30,500