ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การพัฒนากรณีศึกษาสำหรับการสอนวิชาทางการบัญชี นิ่มนวล เขียวรัตน์ 30,000
2547-1 แก้ปัญหาด้วยการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการเรียนที่เหมาะสม รวมพร มณีโรจน์ 8,000
2547-1 การจัดทำปทานุกรมศัพท์หมวดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสไทย สุดาญา ออประยูร 8,000
2557-2 แนวทางในการผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัลจากทัศนะของนักวิชาชีพเพื่อการปรับตัวของนักศึกษา รายวิชา ADS 359: การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานโฆษณา อาจารย์ณัฐศรชัย พรเอี่ยม 30,500