ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนากรณีศึกษาสำหรับการสอนวิชาทางการบัญชี
2547
1
30,000 บาท
คณะบัญชี