ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาทักษะการสอน โดยวิธีการบูรณาการสำหรับอาจารย์ผู้ช่วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2547
1
6,000 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์