ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การศึกษารูปแบบการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 19,500
2547-1 การปรับปรุงแบบและเทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร อังสนา โยธินารักษ์ 16,000
2547-1 การพัฒนาทักษะการสอน โดยวิธีการบูรณาการสำหรับอาจารย์ผู้ช่วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำราญ แสงเดือนฉาย 6,000
2547-1 การสอนวิชาบัญชีชั้นสูง 2 หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วันฤดี สุขสงวน 15,000
2547-1 การสอนแบบกรณีศึกษาปัญหาผู้ป่วยเป็นพื้นฐานวิจัยแบบ PBL ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ 12,000
2547-1 ผลการสอนวิชากลศาสตร์โดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต พยนต์ โยธินธีระชัย 5,400
2548-1 การพัฒนาการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันประเสริฐ 19,000
2548-2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาการพยาบาลและวัยรุ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ศิริพร ศรีวิชัย 22,360
2548-3 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาเทคนิคพื้นฐานสำหรับเทคนิคการแพทย์ 10,015
2548-3 การศึกษาความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบัญชี กรณีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 33,500
2551-2 การประยุกต์วิธีการสอน PBL (Problem Based Learning) กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต: กรณีศึกษา 7,600
2551-2 แนวทางรณรงค์การใช้ภาษาไทยในรายวิชาการเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 10,200
2551-2 การสร้าง e-Learning รายวิชาอุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น หลักสูตรมหาวิทยาลัยรังสิต 27,200
2551-2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างวิธีการเรียนการสอนแบบการใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ และการไม่ใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ของมัลคัมโนลส์ในการเรียนรู้วิชาชีพด้านธุรกิจการบินของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 9,000
2552-3 รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในรายวิชา COM317 การวิจัยการสื่อสาร ผศ. ฐิติ วิทยะสรณะ 8,600
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การฟัง อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง 8,200
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูด อาจารย์สุกัลยา วงศ์ชมบุญ 8,200
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การเขียนจดหมาย อาจารย์สุรางศรี วิเศษ 8,200
2559-2 ศาสตร์การสอนของนบีมุฮัมมัด: ศาสนทูตแห่งอิสลามที่มีผลทางจิตวิญญาณต่อมนุษยชาติ ผศ. ดร. วิศรุต เลาะวิถี 43,000
2560-2 ผลของการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุนที่มีต่อความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียนและทัศนคติต่อการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์วรพล มหาแก้ว 36,300
2563-1 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา PHY132: ฟิสิกส์ทั่วไปในภาวะนิวนอร์มัล กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 31,200