ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การสอนแบบกรณีศึกษาปัญหาผู้ป่วยเป็นพื้นฐานวิจัยแบบ PBL
2547
1
12,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์