ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2548
1
19,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์