ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างวิธีการเรียนการสอนแบบการใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ และการไม่ใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ของมัลคัมโนลส์ในการเรียนรู้วิชาชีพด้านธุรกิจการบินของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2551
2
9,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์