ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การศึกษาความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบัญชี กรณีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2548
3
33,500 บาท
คณะบัญชี