ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Science of Teaching of Muhammad: Prophet of Islam that Spiritually Affects Mankind
ศาสตร์การสอนของนบีมุฮัมมัด: ศาสนทูตแห่งอิสลามที่มีผลทางจิตวิญญาณต่อมนุษยชาติ
2559
2
43,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์