ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of English Writing Instruction Using Collaborative Writing Approach And Technology-Enhanced Language Learning Approach to Enhance the Grammatical Ability in Writing And Their Attitudes towards Writing of English Major Students, Faculty of Liberal Arts, Rangsit University
ผลของการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุนที่มีต่อความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียนและทัศนคติต่อการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2560
2
36,300 บาท
คณะศิลปศาสตร์