ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ผลการสอนวิชากลศาสตร์โดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต
2547
1
5,400 บาท
คณะวิทยาศาสตร์