ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การประยุกต์วิธีการสอน PBL (Problem Based Learning) กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต: กรณีศึกษา
2551
2
7,600 บาท
วิทยาลัยนานาชาติ