ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Learning Enhancement through Formative Assessment and Feedback in BNS 281: Fundamental Nursing Practicum
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการประเมินความก้าวหน้า และการให้ข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษา รายวิชา BNS 281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2557
1
32,600 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์