ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าด้วยเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม พงษ์ศิลป์ แก้วรัตนศรีโพธิ์ 29,600
2548-2 การรับรู้ประสบการณ์การเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติของ น.ศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.รังสิต ปาริชาติ เทวพิทักษ์ 37,600
2553-2 ผลของการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา รายวิชา FRN302 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ ดร. สุดาญา ออประยูร 14,520
2555-1 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต ดร. นิภา กิมสูงเนิน 29,660
2557-1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการประเมินความก้าวหน้า และการให้ข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษา รายวิชา BNS 281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ผศ. ดร. รัชนี นามจันทรา 32,600
2558-2 การศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาที่สองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์วรพล มหาแก้ว 29,200
2558-2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการอ่านภาษาไทยกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร. รีเบคกา เว็บ 35,600
2559-1 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สุวรีย์ เพชรแต่ง 40,900
2563-1 การพัฒนาชุดการสอนสำหรับนักศึกษาในรายวิชา CHN 354 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว 32,000
2563-1 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชิดชไม วิสุตกุล 43,100