ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

A Study of L2 Vocabulary Learning Strategies of the First-Year Students from Different Fields Health Science at Rangsit University
การศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาที่สองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
2558
2
29,200 บาท
คณะศิลปศาสตร์