ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

A Study of the Correlation between Thai Language Reading Fluency and English Language Proficiency: A Case of EFL Learners in Thailand
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการอ่านภาษาไทยกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
2558
2
35,600 บาท
คณะศิลปศาสตร์