ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2558-2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการอ่านภาษาไทยกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร. รีเบคกา เว็บ 35,600