ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ผลของการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา รายวิชา FRN302 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่
2553
2
14,520 บาท
คณะศิลปศาสตร์