ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Instructional Package of CHN 354: Chinese for Service Industry
การพัฒนาชุดการสอนสำหรับนักศึกษาในรายวิชา CHN 354 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
2563
1
32,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์