ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Learning Community by Integrating Technology to Enhance Research Skills of Graduate Students
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2563
1
43,100 บาท
วิทยาลัยครูสุริยเทพ