ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การวิจัยชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Research based learning ในวิชา BTH 352 เคมีสิ่งแวดล้อม
2547
1
7,500 บาท
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ