ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การวิจัยชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Research based learning ในวิชา BTH 352 เคมีสิ่งแวดล้อม เบ็ญจรัก วายุภาพ 7,500