ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การวิจัยชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Research based learning ในวิชา BTH 352 เคมีสิ่งแวดล้อม เบ็ญจรัก วายุภาพ 7,500
2548-1 การพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม โดยใช้โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด 5,600
2551-2 กลยุทธ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันด้วยวิธีสอนหลายรูปแบบ 9,940