ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม โดยใช้โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
2548
1
5,600 บาท
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ