ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of the Experimental Set of MEN 352: Heat Transfer on Steady State Heat Transfer
การพัฒนาชุดทดลอง รายวิชา MEN 352: การถ่ายเทความร้อน เรื่อง การนำความร้อนแบบ 1 มิติ ในสภาวะคงตัว
2558
1
56,992 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์