ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2558-1 การพัฒนาชุดทดลอง รายวิชา MEN 352: การถ่ายเทความร้อน เรื่อง การนำความร้อนแบบ 1 มิติ ในสภาวะคงตัว อาจารย์วรีรัตน์ ลายทอง 56,992