ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ผลของการจัดให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการทำโครงงานในวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
2550
1
12,400 บาท
คณะวิทยาศาสตร์