ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development and Effectiveness of the Defibrillator Experimental Set
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง เรื่อง การทำงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์
2559
2
89,400 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์