ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดทดลองเรื่องเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันไบโอเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
2555
2
273,100 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์