ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Experimental Package of Equation of Continuity and Bernoulli's Principles of Fluid Pipe Line
การพัฒนาชุดทดลองสมการความต่อเนื่องและหลักการเรื่องของไหลในท่อของแบร์นูลี
2560
1
71,300 บาท
คณะวิทยาศาสตร์