ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Experimental Package of Infant Incubator Verification Machine of BME 352: Medical Instrumentation Calibration
การพัฒนาชุดทดลองการทวนสอบการทำงานของตู้อบเด็กทารกแรกเกิด รายวิชา BME 352: การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์
2560
1
65,100 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์