ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of an Instructional Package of THA 220: Effective Thai Writing
การพัฒนาชุดการสอนการเขียนสำหรับนักศึกษารายวิชา THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
2559
2
29,400 บาท
คณะศิลปศาสตร์