ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

A Construction and Finding of the Efficiency of Experimental Kit of Power Generation from Water Turbines
การพัฒนาชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
2561
2
220,430 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์